LADDAR

Skriv för att söka

Tyskland: Den humanistiska grundskolan Fürth

Dela artikeln

Den humanistiska grundskolan Fürth är Tysklands enda konfessionella sekulärhumanistiska skola. Skolan drivs av Humanistischer Verband i Bayern, Tyskland, men är för den skull inte stängd för barn till föräldrar med annan livsåskådning. Skolan grundades 2008 och har 100 elever.

Skolan Fürth tar avstamp i den europeiska upplysningstraditionen. Att filosofera är av den anledningen en integrerad del av den dagliga rutinen, med fokus på självständigt informerat lärande och ständigt ifrågasättande. Målet är att ge varje barn verktyg för att självständigt kunna hantera sin sociala och naturliga miljö, samt att visa hur barnet själv kan forma dessa. Barns vardagsfunderingar diskuteras gemensamt. På det sättet kan eleverna uppleva hur filosofiska frågor ofta inte kan besvaras entydigt och hur personliga funderingar kan vara allmängiltiga, något som åskådliggör att barn – precis som vuxna – behöver tänka själva.

Det är inte ovanligt att gemensamt framdiskuterade uppföranderegler uppstår ur detta. Barn upplever på det sättet att rättigheter och skyldigheter lika mycket gäller dem själva som andra. De lär sig att värden som tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet ligger bakom dessa rättigheter. Skolan försöker skapa en varierad och öppen atmosfär där en mångfald av människor, perspektiv och livsval respekteras. Målet är att visa på den skatt som oliktänkande innebär och att lära ut en uppskattning för en mångfald av tankar.

Den humanistiska grundskolan Fürth ser sig själv som en reformpedagogisk skola, som inte är bunden till någon enstaka pedagogisk strömning utan som använder det bästa ur olika traditioner, från tidigt 1900-tal till den allra senaste vetenskapen inom utvecklingspsykologi, hjärnforskning och evolutionär beteendebiologi.

Att lära sig från varandra och med varandra, tillsammans och individbaserat, är viktiga delar av skolans pedagogiska aktiviteter. Ett viktigt lärandemål är att självständigt kunna organisera sin egen inlärningsprocess. Barnen involveras därför i att definiera mål, innehåll och inlärningsmetoder. Eleverna ges frihet att lösa problem och konflikter själva och erbjuds lämpliga former för sin inlärning som självständigt arbete, öppna lektioner, grupparbeten och projekt.

Inlärning är en process av att aktivt interagera med världen. Som humanister antar vi att varje barn har ett djupt rotat behov av att ständigt utveckla sina förmågor, färdigheter och kunskaper. Därför är den humanistiska grundskolan designad för att vara en plats där grunden kan läggas för livslång inlärning och nyckelfärdigheter införskaffas i en trygg miljö. Vi vill att barnen ska lära sig att lära sig, att applicera det de har lärt sig, att lära för livet och att lära sig att samexistera.

Ulrike von Chossy / Michael Bauer


Dela artikeln