LADDAR

Skriv för att söka

Valvecka! Vänsterpartiet har ordet: “Världen kan och måste förändras”

Dela artikeln

Inför valet har vi bett politiker från alla riksdagspartier att dela några tankar med Humanistens läsare. Eftersom Lina Nordquist sitter i Humanisternas styrelse kom Liberalerna först. Sen följer partierna i storleksordning.


I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och krig. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, utbildning och hälsovård samt tillgång till bostad. Ändå svälter över 800 miljoner människor, många av dem är barn under 5 år. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks och rasismen ökar i många länder. Jordens resurser försvinner snabbt. De klyftor och olikheter i makt och välstånd som finns i Sverige och världen är odemokratiska och skadliga.

Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras. Under många decennier har politiker av olika färg frånsagt sig sitt ansvar och låtit marknaden styra utvecklingen. Grundläggande samhällsfunktioner har privatiserats och splittrats upp. När politiken har avsagts sig sitt ansvar och hänvisar till marknaden eller till individens val blir det omöjligt för människor att utkräva ansvar. Resultatet är att många människor tappat tron på politikens förmåga att förbättra tillvaron. Vi måste visa att samhällsutvecklingen aldrig är given – vi kan påverka den tillsammans genom politiska beslut. Människors trygghet är ytterst politikens ansvar.

De socialistiska och feministiska idétraditioner som Vänsterpartiet är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga. Vi ser att det är möjligt att bygga samhällen som stärker solidaritet och förtroende mellan människor. Vi förespråkar en djupgående demokratisering av samhällets viktiga områden så att människors inflytande över såväl det egna livet som samhället i stort ökar. Det kan handla om att äga och styra nyckelfunktioner tillsammans, att fler arbetsplatser drivs av dem som arbetar där och att staten sätter ramarna för utfasningen av fossila bränslen

Framväxten av den generella välfärden är tillsammans med den politiska demokratin arbetarrörelsens viktigaste landvinning i Sverige. Utan facklig och politisk kamp hade framväxten av den offentliga välfärden inte varit möjlig. De senaste decenniernas nedmontering och kommersialisering av välfärden har inneburit ökade klasskillnader och försvagat kvinnors ställning. Därför måste vi slå vakt om och utveckla välfärden. Den gör livet friare för den enskilda individen och ser till att samhället som helhet blir jämlikare. Vi har en bred syn på välfärden. Den omfattar skola, vård och omsorg, men också kultur och möjlighet till en aktiv fritid. Välfärden rymmer allas rätt till ett bra boende, fungerande kollektivtrafik och möjligheten att leva gott som pensionär. Den inbegriper också socialförsäkringarna och tillgången till kostnadsfri högre utbildning. Välfärden ska finansieras solidariskt genom ett progressivt skattesystem och användas för att motverka orättvisor.

I en stark demokrati finns det goda förutsättningar för människor att fritt organisera sig och påverka samhället. Föreningar fungerar som röstbärare för sina medlemmar och utgör ett viktigt sammanhållande kitt mellan människor. En reform för sex timmars arbetsdag skulle innebär en bättre folkhälsa och mer tid för föreningsliv och kulturliv. Kultur formar människans medvetande. Den innehåller berättelser, tankar och idéer som ligger till grund för hur vi tolkar vår omgivning och förstår samhället vi lever i. Kulturen är också en arena för samhällsdebatt. Ett fritt och levande kulturliv med plats för alla är en grundläggande del i byggandet av ett gott samhälle.

Den i kapitalismen inbyggda drivkraften till vinstmaximering har bidragit till att skapa klimatkris och en rovdrift på vår natur. Ekonomisk tillväxt måste i fortsättningen vara förenlig med ekologisk och social hållbarhet. Klimatkrisen är den största utmaning som mänskligheten står inför. Redan idag möter vi konsekvenserna av den globala uppvärmningen i form av mer extrema väderförhållanden, svältkatastrofer och klimatflyktningar. Tiden vi har på oss att ställa om till ett fossilfritt samhälle är kort men stora samhällsutmaningar innebär en möjlighet att bygga ett bättre samhälle än det nuvarande. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor och i samklang med naturen.

Vasiliki Tsouplaki
Riksdagsledamot (V)
Kulturpolitisk talesperson

 


Dela artikeln
Taggar