LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Integration – ur Nationalencyklopedin

Dela artikeln

integration

(latin integra’tio, av i’ntegro ’återställa’, av i’nteger ’orörd’, ’ostympad’, ’hel’, ’fullständig’, ’oförvitlig’),

integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process. Termen används exempelvis om processer genom vilka ett samhälle bildas och bevaras eller genom vilka flera samhällen förenas med varandra till större  enheter såsom europeisk integration.

Inom den klassiska samhällsvetenskapen förekommer två förklaringar till hur och varför samhällens olika delar är och förblir förenade. Enligt den ena bygger integrerade samhällen på att dess medlemmar har gemensamma värden, i första hand förmedlade genom skola, religion,  massmedier. Enligt den andra är integration en effekt av arbetsdelning eller specialisering. Arbetsdelning leder till differentierade verksamheter, men även till en starkare integration, eftersom specialisering medför ökat beroende av annan produktion. I denna mening kan samhällelig differentiering och integration vara två sidor av samma process. Inom den klassiska sociologin tänker man sig vidare att det finns en optimalt balanserad integration. Om integrationen inom ett socialt system blir alltför stark får systemet svårt att anpassa sig till förändrade yttre förhållanden och att införliva nya element. Exempelvis kan invandrargrupper ha svårt att finna sig till rätta i alltför starkt kulturellt och ekonomiskt integrerade samhällen.

I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, exempelvis invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv. Integration definieras olika, och termen bör därför bestämmas närmare när den används. Näraliggande begrepp är ackulturation, adaptation (anpassning), assimilering (som dock vanligen anger att ursprungliga skillnader utplånas mer fullständigt) och inkorporering.

Nationalencyklopedin


Dela artikeln
Taggar