LADDAR

Skriv för att söka

Tags:

Frågor för Försvarsdepartementet: Gud bevare Konungen och fäderneslandet!

Dela artikeln

Efter att ha tjänstgjort som civilanställd i Försvarsmakten under många år så har jag också på nära håll bevittnat en förändring i tilltalet (kommunikationen) från myndighetens sida. Kanske ett led i att locka fler att göra militärtjänst då vi, särskilt i dessa tider med krig i vår närhet, har ett behov av ett välfungerande skydd av de värden vi vill försvara såväl nationellt som internationellt.

Sverige representerar idag värden som upplevs som extrema även i många delar av Europa. Där kan exempelvis nämnas vår syn på abort, aga, offentlig välfärd, mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor och så vidare. I en tid där mänskliga rättigheter inskränks och kränks i flera länder runt omkring oss (Polen, Ungern och Turkiet för att nämna några) och där Putin för sitt krig välsignat av den ryska kyrkan är det extra viktigt att Sverige står upp för våra moderna värderingar och att den svenska försvarsmakten håller sig neutrala till religiösa makthavare.

Försvarsmaktens rekryteringsfilmer påvisar också en mångfald, som i alla fall jag inte har sett tidigare. Vi ser vår ÖB deltaga i Pride-festivalen och hur myndigheten arbetar med HBTQ-frågor, ökad trygghet för kvinnor i verksamheten och övriga mänskliga rättigheter. Försvarsmakten går här i takt med övriga samhället och tar i vissa fall täten i dessa frågor! Det är glädjande att se!

Denna mångfald inom Försvarsmakten gör att vi också ser behovet av att myndigheten förhåller sig livsåskådningsneutral.  Det bör stå var och en fritt att tro på vilken gud eller gudar hen vill, eller ingen alls. Idag har Försvarsmakten av hävd och tradition en stark förankring i kristendomen, något som yttrar sig på flera sätt. Som exempel kan vi lyfta julvesper (en kvällsgudstjänst), att man som soldat förväntas utbrista ”gud bevare konungen” när så anbefalles, att förbanden har anlitade fältpräster osv. Gamla traditioner som känns förlegade och ur takt med tiden.

Försvarsmakten bör förhålla sig livsåskådningsneutral då den är avsedd att försvara hela Sverige, ett land där religionsfrihet råder och där majoriteten av medborgarna är icketroende.

Vi ser därför att Försvarsmakten och politiker som har inflytande över dess verksamhet verkar för att verksamheten moderniseras ytterligare. Vi tänker här primärt på sekulära alternativ till religiösa högtidshållanden, samt tillgången till sekulära fälthumanister som alternativ till fältpräster. Detta erbjuder försvarsmakterna i Nederländerna, Norge och Storbritannien redan. Försvarsverksamheten ställer stora krav på de individer som ställer upp i dess tjänst. Med ökade spänningar i världen, med ett NATO-medlemskap i sikte och med svenskar i mer nära kontakt med krigshärdar än tidigare är det viktigt att få plats existentiellt stöd även för icke kristna i försvarets tjänst. Detta stöd har Humanisterna möjlighet att erbjuda.

Fredrik Wandus
Styrelsemedlem i Humanisterna Öst
Tidigare chef för Idrott och hälsa vid helikopterflottiljen, samt
Huvudlärare i fysiskt stridsvärde vid Flygvapnets flygskola.


Dela artikeln
Taggar